Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2015 Yılı 1. Dönem Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı ANKESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ANKESOB’a bağlı meslek odalarının genel sekreterleri katıldı.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal’ın yönettiği toplantıda ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar; ‘5362 Sayılı Kanunun  Uygulamaları ve Yeniden Düzenlenmesi’, ANKESOB Genel Sekreter V. Yazı İşleri Müdürü Kenan Atilla; ‘Esnaf ve Sanatkar Teşkilatları’, ANKESOB Eğitim, Proje ve ARGE Müdürü Erdoğan Özen de ‘Mevzuat Uygulamaları’ hakkında bilgilendirme yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, “5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 57. Maddesi, Birlik Ana Sözleşmesinin19. maddesi gereği yılda en az iki defa yapılması gereken Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’na hoş geldiniz. Toplantının teşkilatımıza, sizlere, odalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çok saygıdeğer genel sekreter arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kendisine prensip edindiği eğitime verdiği önem, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar devam ediyor. Bizler, sizlerle bir araya geldiğimiz eğitim seminerlerine gereken önemi verdiğinizi  gözlemliyoruz. Ayrıca,  göstermiş olduğunuz gayretli çalışmalarınızdan ve  Odalarınıza katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” dedi.
5362’DE YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİLİYOR
ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ar, şunları kaydetti: “ANKESOB’u temsilen şahsım olarak , mevzuat komisyonu ile ilgili  hem alt komisyonda hem de üst komisyonda görev alıyorum. 2014 yılında gerçekleştirilen 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası’nda, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bizim de içinde yer aldığımız 5 Çalışma Grubu tarafından Şura kararları açıklandı. Bu kararlar neticesinde esnaf ve sanatkarın ihtiyacına cevap vermeyen 5362 Sayılı Kanunun gerek uygulamasından kaynaklanan gerekse yürürlüğe girmesinden bugüne değişen şartlar kapsamında  eksik ve aksayan yönlerinin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesine gidiliyor. Yüzde 70-80 oranında değişiklikler olacak. Öncelikle esnaf ve sanatkar tanımı günün koşullarına göre değişiyor. İstediğimiz şekilde değişiklik olursa, hem esnaf ve sanatkarlarımız hem de odalarımız ekonomik bakımdan rahatlayacak ve üye sayısında belirgin bir artış olacak. Genel kurul esasları  ile ilgili maddelerin yanı sıra, birliklerin ve odaların kuruluş ve oluşumları ile ilgili de değişiklikler olacak. Odaların özellikle ekonomik yapısından dolayı kendi işleyişlerini idame ettirememelerinden veya sayısal bakımdan azınlığa düşmeleri durumunda işlem yapamamasından kaynaklanan durumlar için ve bunlara benzer ciddi anlamda odalardan başlayarak, birlikler, federasyon ve konfederasyon yapılarında değişiklikler var.”
ANKESOB Oda Genel Sekreterleri 2015/1. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki  ‘Esnaf ve Sanatkar Teşkilatları’ başlıklı konuşmasında ANKESOB  Genel Sekreter Vekili ve Yazı İşleri Müdürü Kenan Atilla, şunları ifade etti: “Tarihin derinliklerinde yer alan ‘Ahilik ve Loncalar’  döneminden sonra, Cumhuriyetimizde 25 Nisan 1949 tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu ile müstakil olarak yeniden yapılanmaya geçen Esnaf Teşkilatı; 17.07.1964 kabul tarihli 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu ile esaslı bir düzenlenme ve toparlanma evresine girmiştir.
Kredi kuruluşlarınca istenen gayrimenkul teminatını veremeyen işletmelerin ve özellikle esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının teminat altına alınmasında, teşebbüsün makine, araç ve motorlu taşıma araçları gibi menkul mal varlığının ve marka, model veya lisans gibi sınaî mülkiyet haklarının rehni suretiyle karşılanmasına yönelik olarak çıkarılan ‘1447 sayılı Ticari İşletme Kanunu’ kapsamında bu unsurların Ticaret veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline tescilinde zaruret bulunduğunun anlaşılması karşısında, 62 ve 81 sayılı K.H.K. ve dolayısıyla 3153 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle, Esnaf ve Sanatkar Sicili ihdas edilerek, ‘Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği’ ve ‘Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği’ ile ülke çapında sicil uygulamalarına işlerlik kazandırılarak, her ilde ‘Esnaf ve Sanatkar Sicili’ kurulması hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı değişiklik Kanunu ile Anayasa’nın ilgili hükmü gereğince, ‘507 sayılı Kanuna tabi kuruluşların organ seçimlerini hakim gözetiminde yapmaları zorunluluğu’ getirilmiştir. 507 sayılı Kanun son olarak 17.05.1991 tarihinde yürürlüğe giren 3741 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Kanunun adında ve tüm Kanun metninde geçen  ‘Küçük Sanatkar’ deyimi ‘Sanatkar’ olarak, esnaf ve sanatkarların kayıtla zorunlu bulundukları derneklerin adı ‘Oda’ olarak değiştirilmiştir.
Teşkilatımız son olarak 21.06.2005 yürürlük tarihli  ‘5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kanunumuz da, şimdiye kadar birkaç değişiklik görmüş olup, uygulamalar sonunda tespit edilen bir takım yetersizlikler sonucu, tadilatı için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir.
Üye kayıtları ile ilgili olarak Kanunun 68. Maddesinde; 14.01.2015 tarih ve 6585 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile ‘Sicil ve oda tarafından, esnaf ve sanatkarlardan kayıt sırasında 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi veya muadili belgeler istenmez.’ şeklinde bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik, Mesleki Eğitim Kanununun geçici 30. Maddesi ile işyeri açmak için şart koşulan ‘Ustalık Belgesi’ ni ortadan kaldırmamakta, Kanun hükmü gereği Belediyeler tarafından mesleki belgelerin istenmesine devam edilmektedir.
Odalar, birlikler, federasyonlar ve TESK şeklinde ‘Meslek Kuruluşları’ olarak yapılandırılan teşkilatımız mensuplarınca ‘Küçük Sanayi Siteleri, Organize Sanayi Siteleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Vakıflar-Şirketler’ şeklinde ayrıca kuruluşlar tesis edilmiş, bu konularda öncü rol üstlenilmiştir.”
‘KURULLARDA ODALARIMIZI TEMSİL EDİYORUZ’
Konuşmasının devamında Atilla, “Teşkilatlarımızın ‘Bağlantılı Görevleri ve Çalışma Ana Başlıkları’ndan, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak yer alınan ‘Kurum, Oluşum ve Kurullar’ niteliğiyle bahsetmek gerekirse, belli başlı 49 Kuruldaki çalışmalarda yer alıyor ve esnafımızın sorunlarının çözümü amacıyla üye bulundurmak suretiyle Odalarımızı temsil ediyoruz.” diyerek, bu kurulları isimleri ile sayıp fonksiyonel olarak çalışma konularını ana başlıkları itibariyle şöyle sıraladı:   “AB. Birimi ve AR-GE Çalışmaları, Ahilik Kültürü Haftası Çalışmaları, Aile Hekimliği Bilgilendirme Toplantıları, Ankara Kalkınma Ajansı Toplantı ve Çalışmaları, Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş. İştirak-Paydaş-Yönetimi, Ankara’nın Başkent Oluş Yıldönümü ve Atatürk’ün Ankara’ya Geliş Çalışmaları, Birlik Ücret Tarifelerini Değerlendirme Komisyonu ve Ücret Tarife Çalışmaları, Büyük Ankara Festivali Çalışmaları, Devlet İstatistik Kurumu Çalışmaları, Disiplin Kurulu Çalışmaları, ENVER Çalışmaları, ESGİMTAŞ İştirak ve Genel Kurulu, Esnaf Şurası ve Çalıştayı, Etik Kurul Çalışmaları, Fuar Çalışmaları, İl Fiyat Tarife İtiraz Komisyonu, İl İnsan Hakları Kurulu, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Çalışmaları, İl Mutabakat Komitesi,  İl Sağlık Tütün Komisyonu Çalışmaları, İşgücü Denetim Kurulu, İşkur Çalışmaları, Kale Eylem Planı Çalışmaları, Kalkınma Ajansı Çalışmaları, Kanun ve Mevzuat çalışmalarına yardımcı olma, Kapasite Raporu Çalışmaları, Kapsam Dışı Mesleklerdeki Belge Verme Çalışmaları, Kent Konseyi Çalışmaları, Kredi Kefalet Kooperatifi Kuruluşlarında Fonksiyonel çalışmalar, Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Siteleri kuruluş çalışmaları, Küşat Sicil Kaydı Çalışmaları, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Çalışmaları, Mahalli Festival Çalışmaları, Mahkemeler Bilirkişi Tayin ve Çalışmaları, Mahkemeler Meslekler Ücret Tespit Çalışmaları, Meslek Eğitimi Danışmanlığı ve İşyeri Denetleme Grupları Çalışmaları, Meslek Standardı Çalışmaları, Mesleki Eğitim Kanunu Çalışmaları ve Sınav Komisyonları, Milli Eğitim Şurası İl Çalışmaları, Oda Kuruluşlarında Fonksiyonel çalışmalar, Odalar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çalışmaları, Resmi Daireler Ulaşım Tarife Hesaplamaları ve Malzeme Fiyat Tespitleri, Sosyal Yardım Çalışmaları, TESK Başkanlar Kurulu, TESK Genel Kurulu, TSE Standart Çalışmaları, Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Kurulu Çalışmaları, UKOME Çalışmaları.”
ANKESOB Eğitim, Proje ve ARGE Müdürü Erdoğan Özen de Mevzuat Uygulamaları kapsamında; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları ile TÜİK Uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Özen, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar için şunları aktardı: “Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının birbirleriyle yapacakları yazışmalar ve kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazılı iletişim, kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Odalar, Bakanlıklar ve Konfederasyonla olan yazışmalarını bağlı bulundukları birlik aracılığı ile yapmak zorundadır. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği; 31 Aralık 2007 Tarih ve 26742 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği; 02 Şubat 2015 Tarih ve 29255 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu yönetmelikleri inceleyerek mutlaka çok dikkatli okuyun.”
Özen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları hakkında ise şu bilgileri verdi: “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik; 29 Haziran 2015 Tarih ve 29401 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İSG kurullarının işletilmesi, işyerlerinde işveren-çalışan arasında iş barışının sağlanmasına katkıda bulunduğu gibi moral-motivasyonun artmasına katkı sağlar. Bu nedenle işletmelerin bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmesi büyük bir önem taşımaktadır. 6331 Sayılı Kanunun 6’ncı Maddesine göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yürütülebilmektedir. Konuyla ilgili yönetmelik; 29 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.”
Türkiye İstatistik Kanunu Uygulamaları hakkında da bilgilendirme yapan Özen şöyle devam etti: “TÜİK, Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. Maddesi kapsamında 2010-2014 yılları arasında 311’i tüzel kişilere, 139’u gerçek kişilere olmak üzere toplam 450 idari para cezası uygulamıştır. Toplam; 678 bin 215 TL tutarındaki cezanın 571 bin 416 TL’si tüzel kişilere, 106 bin 799 TL’si gerçek kişilere kesilmiştir. Bu Kanunun amacı; resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayınlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.”
Bilgilendirme konuşmaların ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti. Bu bölümde katılımcı genel sekreterler, konuşmacılara çeşitli konularda sorular sordu.
Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’nın son bölümünde ANKESOB ile işbirliği protokolü yapan 2 firmanın temsilcileri kurumlarına ait bir sunum gerçekleştirdi. Temsil ettikleri kurumlar hakkında bilgi veren Koru Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Ali Özön ve Yeni Çizgi Eğitim Kurumları Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Tuğba Baytur, Ankara esnaf ve sanatkar teşkilatı ve yakınlarına protokol gereği sağlanacak avantajları anlattı.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu