KVKKK Açık Rıza Beyanı

ANKARA ESNAF ve SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (ANKESOB)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ( Bundan sonra kısaca “Birlik” olarak adlandırılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra kısaca “K.V.K.K” olarak adlandırılacaktır) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan K.V.K.K. Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Birlik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

 

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Birlik veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Birliğin üye odalara ve onların üyelerine (Bundan sonra kısaca “Üye” olarak adlandırılacaktır) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu (Kanun) ve bu kanuna uygun olarak çıkarılmış yönetmelik, yönerge, genelgeler ve bu çerçevedeki yasal düzenlemeler doğrultusunda sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, istihdam,, eğitim gibi kanundan kaynaklanan hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, üye memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr hizmetlerin veya farklı hizmetlerin tanıtım faaliyetlerinin yapılması, üyelerin fuar, etkinlik gibi kanundan kaynaklanan tüm hizmetlerden haberdar edilmesi ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere K.V.K.K.’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Birlik tarafından bilgilendirildiğimi ve K.V.K.K. çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Birlik tarafından; Birlik çalışanlarına, görevlilerine, T.E.S.K, Birlik iştiraklerine üyelerine, ilgili kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, Birliğin hizmet aldığı hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Bununla birlikte, K.V.K.K.’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Birliğe başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.ankesob.org.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Anafartalar Caddesi Konya Sokak No:18 Kat 2 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Birliğe kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya K.V.K.K.’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, Birlik ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri en kısa sürede Birliğe bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

K.V.K.K.’nda tanımlanan sağlık, biyometrik, dernek üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına, adıma kurumunuzda vekâleten iş görenlerin bu bilgilere ulaşmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Birlik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
Veri Sahibi  :

 

Adı Soyadı :

Tarih:          

 
İmza            :

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu