Kişisel Veri Başvuru Formu

ANKARA ESNAF ve SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (ANKESOB)

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “K.V.K.K.” olarak adlandırılacaktır.) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak adlandırılacaktır), K.V.K.K.’nun 11 inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

K.V.K.K.’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Birliğimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak adlandırılacaktır.) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği-ANKESOB (Bundan sonra “Birlik” olarak adlandırılacaktır.) yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Birlik kayıtlı elektronik posta adresi olan ankesob@ankesob.org.tr adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı

Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini teşvik edici belge ile başvurması) Anafartalar Caddesi Konya Sokak No:18 Kat:2 Ulus-Altındağ/ANKARA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta Anafartalar Caddesi Konya Sokak No:18 Kat:2 Ulus-Altındağ/ANKARA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Anafartalar Caddesi Konya Sokak No:18 Kat:2 Ulus-Altındağ/ANKARA Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Birliği’mizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız K.V.K.K.’nun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili K.V.K.K.’nun 13 üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)

e-posta Adresi:
Adres:

 

 

B-) Başvuru sahibi ile ilişkisi:

bi’nin Birlik’imiz ile iliş

kisi:

Müşteri Ziyaretçi 3. Kişi Diğer
Birliği’mizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

 

 

 

C-)Lütfen K.V.K.K. kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Talep No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz
1 Birliği’nizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (a)

2 Eğer Birliği’niz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (b)

3 Eğer Birliği’niz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (c)

4 Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (ç)

5 Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (d)

6 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (e)

 

 

 

7 Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (f)

8 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin

bildirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (f)

9 Birliği’niz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde

11/1 (g)

10 Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Madde 11/1 (h)

11 Diğer Belirtiniz:

 

 

 

D-) Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

 

 

 

 

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verilebileceğini belirtmek isteriz.) (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Birliği’miz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Birliği’miz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Birliği’miz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Birliği’miz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Birliği’nize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Birliği’niz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibinin;

 

Adı Soyadı        :……………………………………………………………………………………

 

Başvuru Tarihi :…………………………………………………………………………………….

 

İmzası               :…………………………………………………………………………………….

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu