Türk Malı Belgesi

                          

               “ Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.     

               Türk Malı Belgesi Örneği (Ön/Arka)           

               1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk Menşeli olduğunu veya Türk Menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.           

               TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER            

               1- Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi  ( Dilekçe Örneği için Tıklayın )            

               2- Firma Sahibinin imza sirküleri fotokopisi veya Vekaletname       

               3- Satın almaya gelen kişi ve Firma sahibinin kimlik fotokopisi        

               4- Esnaf Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi (Vizesi Geçmemiş)                

               5- Bağlı Bulunduğu Meslek Odasından Faaliyet Belgesi (Üç ayı geçmemiş)                

               6- 250,00-TL. (İkiyüzelli Türklirası) belge ücreti.    

               TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER           

               1- Dilekçe  ( Dilekçe Örneği İçin Tıklayın )                

               2- Taahhütname ( Taahhütname İçin Tıklayın )      

               3- IPA Programı Sözleşmesinin Bir Sureti, (sözleşmenin sureti olmadığı takdirde işlem yapılmamaktadır)             

               4- Üretici ve Yüklenici Firmaların bağlı bulundukları Oda’dan son üç ay içerisinde alınmış onaylı faaliyet belgesi aslı veya fotokopisi               

               5- Esnaf Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi  (Vizesi geçmemiş)                

               6- Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları v.b.              

               7- Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, Gümrük Tarife İstatistik Posizyonu (GTİP) Numaraları, alış faturaları v.b.                 

               8- Üretici ve Yüklenici Firmalara ait İmza Sirküleri Fotokopisi          

               9- Üretici Firmalara ait, düzenleme tarihi itibariyle üç yılı geçmeyen kapasite raporları fotokopisi            

               10- Yüklenici ve Üretici firmalar Gümrük Yönetmeliği’nin 33.ncü ve 42.nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk Menşeli olduğunu kanıtlayan hür türlü bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.       

               NOT        

               İlgili bölümleri üretici firma tarafından tanzim edilerek imzalanan (arka yüzündeki üretici beyanı kaşe/imza) ve yüklenici firma tarafından Birliğe ibraz edilen Belge(Türk Malı Belgesi) ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, Birlik tarafından kontrol edildikten sonra onaylanır.

Daha fazla göster