ANKESOB’da genel sekreterler bilgilendirme toplantısı yapıldı

ANKESOB 2021/II. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. ANKESOB’a bağlı odaların genel sekreterlerine yönelik sunumların gerçekleştirildiği toplantıda; yaklaşmakta olan genel kurul toplantılarına ilişkin uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu, süreçle ilgili sorular cevaplandırıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 2021/II. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Google Meet üzerinden ANKESOB Toplantı Salonu’ndan gerçekleştirildi.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal’ın başkanlığında odaların genel sekreterlerine yönelik gerçekleştirilen toplantıya ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile kurum avukatı Cahit Çakır katıldı.

ANKESOB 2021/II. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, “Öncelikle yapmış olduğumuz toplantımızın esnaf teşkilatımız için hayırlı olmasını dilerim. Birlik başkanımız Mehmet Yiğiner’in toplantımızın iyi geçmesine yönelik temennilerini de iletmek istiyorum. Toplantı gündemimiz hayli yoğun. Ocak-Mart ayları arasında tüm odalarımızın genel kurulları yapılacak. Bu konuda yapılacak iş ve işlemlere yönelik bazı kanun uygulamalarını, genel sekreterimizin yapacağı sunum ve sorularınıza vereceğimiz yanıtlar ile sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz. Birliğimizin avukatı tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik bir bilgilendirmemiz olacak. Eğitim müdürümüzün kişisel gelişime yönelik ilgili bir sunumu olacak. Konuşmamı fazla uzatmadan ilgili arkadaşlarıma sözü vermek istiyorum. Online düzenlediğimiz toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda gündem üzerinden Avukat Cahit Çakır “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması”, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen “3S Eğitimi Söz Söyleme Sanatı” ve ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan da “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Olağan Genel Kurullar” başlığı altında olağan genel kurul toplantıları için yapılacak iş ve işlemlere ilişkin birer sunum yaptı.

Avukat Cahit Çakır,”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması” başlıklı sunumunda her türlü kişisel verinin hukuka uygun işlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaparak, “Kişisel olsun ya da kurumsal olsun uygulamada yanlış anlama ya da kötüye kullanma nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlükleriyle  uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanun, kişisel verilerle ilgili ayrıntıları düzenliyor. Kişisel verilerin işlenmesi noktasında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen  veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi genel ilkeler büyük önem arz etmektedir.” diye konuştu.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, “3S Eğitimi Söz Söyleme Sanatı” başlığı altında diksiyon, beden dili, iletişim üzerine bilgilendirmede bulundu. Özen, sunumunda; söz söyleme sanatının kişiye her alanda kazandıracağı avantajlar, konuşmanın insan hayatındaki önemi ve bunun doğru yapılıp yapılmadığı ile ilgili kayıp ve kazanımların farkına varılması, duygu-düşünce-davranış üçlüsünün ve bunların ifade edilmesinin temel bağlamının dil ve dilin kullanımı ile olan ilişkisinin önemi üzerinde durdu. Özen, özetle şunlardan bahsetti: “Günümüzde önemli 2 değer vardır. Bunlardan biri; insanın yapmış olduğu iş, vermiş olduğu hizmet ile ilgili mesleki gelişimidir. Bir diğeri ise yaşadığı çevrede kendisine yapmış olduğu yatırım, yani kişisel gelişimine vermiş olduğu önemdir. İnsan, beşikten mezara kadar yaşamı boyunca hem mesleki hem de kişisel bakımdan kendine yatırım yapması gerekiyor. İnsanın hayatta yapmış olduğu en önemli yatırım kendi kişisel gelişimine yaptığı yatırımdır. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. İş ve insan ilişkilerinde konuşmadan önce çok iyi düşünmemiz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da konuşma kalitemizi artırır. Konuşabilmek ve konuşmayı bilmek arasında büyük fark vardır. Konuşmayı bilmek gerekiyor. Bütün mesele dinlemek ve okumaktır. Konuşmaların en önemlisi kendi kedimizle, kendi iç dünyamızla konuşmamızdır. Bir insan kendisiyle dakikada 300 ile 1000 kelime konuşur. İnsanın kendisine yatırım yapması gerekiyor. Okunan kitap, izlenen film, dinlenen müzik, gezilen yerler, vakit geçirilen kaliteli kişiler bize bir girdi sağlar, bizi biz yapar. 200 kelime ile düşünen birisi, 2 bin kelime ile düşünen birisini anlayamaz. İletişimde ilk 4-8 saniye çok önemlidir. İyi bir konuşmacının, iyi bir diksiyona sahip olması gerekir. İnsanın kendisini iyi ifade etme konusunda becerikli olması gerekiyor. Konuşmasıyla kendini anlatabilen amacına ulaşır. Konuşma duyguyla, düşünceyle, ses organlarıyla, söz, ses ve nefesle ortaya çıkan bir olgudur.”

ANKESOB Genel Sekreteri Mehmet Gündoğan, “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Olağan Genel Kurullar” başlıklı sunumunda; yaklaşmakta olan genel kurullara ilişkin uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu, süreçle ilgili merak edilen soruları cevapladı. Gündoğan, şunları aktardı: “Malum olduğu üzere odalarımızın olağan genel kurul tarihleri yaklaşmakta olduğundan genel kurul toplantılarımıza ilişkin sorular da yeniden gündemimizde. Genel kurul, toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya kaydolmuş ve Bakanlık ESBİS veri tabanından, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak genel kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine dört yılda bir yapılır. Odalar Ocak, Şubat, Mart 2022 ayları içinde genel kurullarını tamamlamak zorundadır. Birinci toplantı tarihinden en az 15 gün önce (Basın İlan Kurumu aracılığı ile) mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede ilan verilmesi, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunması gerekmektedir.

İLK TOPLANTI

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya iştiraki şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, genel kurul toplantısı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre; odalarda beş günden az, 30 günden fazla olamaz. Toplantının ertelenmesi halinde, durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

İKİNCİ TOPLANTI

İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda; yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. Yönetim kurulu üye sayısı 7, denetim kurulu üye sayısı 3 olan bir odanın genel kurul toplantısının yapılabilmesi için en az 50 üyenin toplantıya katılması gerekir. Yönetim kurulu üye sayısı 9, denetim kurulu üye sayısı 3 olan bir odanın genel kurul toplantısının yapılabilmesi için en az 60 üyenin toplantıya katılması gerekir. Yönetim kurulu üye sayısı 11, denetim kurulu üye sayısı 3 olan bir odanın genel kurul toplantısının yapılabilmesi için en az 70 üyenin toplantıya katılması gerekir.

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanamadığını tespit etmekle görevlidir. Genel kurul toplantılarında kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

SEÇİMLER

Teamül ve mevzuat gereği, seçim maddesine gelindiğinde Divan Başkanı organ seçimlerine geçmek için İlçe Seçim Kurulu Seçim Müdürlüğünü davet eder. Bazı İlçe Seçim Kurulları divanın bu davetini yazılı olarak istediğinden, bu konudaki bir yazının hazır bulunmasında yarar vardır. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organ seçimleri ile yönetim kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Yönetim kurulu başkanı ayrı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı olarak seçilir. Odalarda; Yönetim kurulu; (En az ilkokul mezunu olmak ve iki yıldır odaya kayıtlı bulunmak şartı aranır.) üye sayısı 1000’den az olan odalarda yedi, 1000-2000 olanlarda dokuz, 2000’den fazla olanlarda onbir kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Bu sayılara yönetim kurulu başkanı dâhildir.”

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da yaptığı konuşmada; yaklaşan genel kurullar öncesi odaların genel sekreterleri ile her konuda istişare içerisinde olacaklarını belirterek, doğru karar verebilmek için danışmanın, görüş alışverişinde bulunmanın önemine vurgu yaptı. Ar, “Her zaman her konuda karşılıklı işbirliğine, istişareye açığız. Sizler görevinizi layıkıyla yaptıkça, bizlerin de işleri kolaylaşmaktadır. ANKESOB olarak mevzuata uygun yapmış olduğunuz her işte yanınızdayız ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Başarı çıtasını her geçen gün yukarılara çıkaracağınız inancıyla, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu