ANKESOB/BİDDG – İMEP Ortak Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) – İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) Ortak Çalışma Toplantısı, karşılıklı bilgilendirme, görüş alışverişi ve değerlendirmeler ile etkin ve verimli bir şekilde tamamlandı.

ANKESOB/Birlik İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) – İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) Ortak Çalışma Toplantısı, ANKESOB Başkan Vekilleri; Muhittin Köksal ve Hüseyin Ar ile ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, EDUSER Temsilcisi Aişe Akpınar, İMEP Proje Uzmanı Nuran Senan, TESK Dış İlişkiler Müdürü Fuat Elvan ve İDDG’lerde görevli esnaf odası başkanlarının katılımları ile gerçekleşti.

ANKESOB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda; ANKESOB’a bağlı olarak kurulmuş İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının, “Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik” ile “Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Kurulması ve Pratik Eğitimin Verileceği İşyerlerinin Denetimine İlişkin Yönerge” çerçevesinde bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda çıraklık sistemi ve işyerlerinde uygulanan pratik eğitimin işleyiş biçimi, İMEP Projesi ve İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının İMEP Projesi içindeki yeri gibi ana başlıklar üzerinde karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu. İDDG’lerde görevli esnaf odası başkanları da soru ve görüşleriyle toplantıya katkı sağladı.

KÖKSAL: İDDG’LER BİR OTOKONTROL SİSTEMİDİR

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal toplantıda yaptığı konuşmada; İDDG’lerin aday çırak ve çırak yetiştirmek isteyen işyerlerinin, pratik eğitim için elverişli olup olmadıklarının
belirlenmesi, pratik eğitim veren işyerlerinin denetimi ve bu işyerlerine danışmanlık hizmetlerinin götürülmesi ile ilgili esas ve usuller üzerine hareket ettiğini belirterek, “İDDG’ler; ülkemizde esnaf ve sanatkârların yanında çalışan çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak üzere bir meslek örgütü tarafından oluşturulan ilk denetim ve danışmanlık birimleridir. İDDG’ler esnaf ve sanatkârlar odalarının üyesi esnaf-sanatkârlara yönelik mesleki eğitimin niteliğini artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, danışmanlık hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak bakımından TESK’in kendi sistemi içinde oluşturduğu bir otokontrol sistemidir.” dedi.

İDDG’lerin durumunu  değerlendiren ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da İDDG’lerin, esnaf ve sanatkarların ve yanlarında çalışanların bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanma ve bunları iş hayatında mal ve hizmet üretiminde uygulayabilme, üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilme anlamında katkılarına değinerek, “İDDG’ler denetim yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve esnaf-sanatkârlarımızı eğitmek suretiyle çalışan çocukların koşullarının iyileştirilmesinde doğrudan öneme sahip birimlerdir. Bu çalışmaların öncelikli konularından biri de İDDG sisteminin etkili bir şekilde ve kuruluş amacında olduğu üzere geliştirilmesi ve işletilmesidir.” diye konuştu.

ÇIRAKLIK SİSTEMİ VE İŞYERLERİNDE PRATİK EĞİTİM

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de konuşmasında  toplantının ağırlıklı olarak değerlendirilmesi gerekli hususlarından bir diğerinin çıraklık sistemi ve işyerlerinde uygulanan pratik eğitimin işleyiş biçimi olacağını belirterek şunları kaydetti: “Çıraklık; bir öğretim modeli olarak her çırağa ulaşması gerekli hedefi açıkça gösterdiği, gerçek iş ortamında bilgi ve beceriyi öğrenme ve uygulama fırsatı verdiği, yaptığı işi/verdiği hizmeti ne oranda başarılı olarak yaptığını anında öğrenme imkânı sağladığı için yüzyıllarca etkililiğini korumuş ve günümüze kadar gelmiştir. Çıraklık eğitimini diğer meslek kazanma yollarından etkili kılan hususlar arasında; pratik eğitim ortamının gerçek iş hayatı olması, teorik bilgi alınması ile uygulamaya konulması arasındaki sürenin kısalığı, pratik eğitim programlarının her kişi için farklılaştırılabilmesi (bireyselleştirilmiş eğitim), bilginin ihtiyaç duyulduğu anda verilmesi gibi önemli etkenleri sıralayabiliriz.”

İMEP PROGRAMI HAKKINDA KATILIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ

İMEP Programı hakkında katılımcılara kısa bir bilgilendirme yapan İMEP Proje Uzmanı Nuran Senan, “İstihdam için Mesleki Eğitim Programının (İMEP) genel amacı; işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla mesleki beceri kazandırarak Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmaktır.” dedi.

İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının İMEP Projesi içindeki yeri üzerine bir konuşma yapan programın yürütücüsü EDUSER Temsilcisi Aişe Akpınar da şu tedayları paylaştı:  “İMEP Projesi Özel Hedef 1 ve Özel Hedef  2 çerçevesinde İDDG’ler için çeşitli rol ve sorumluluklar tanımlanmış olup ayrıca İDDG’lerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler açıklanmıştır. İMEP Özel Hedef 1, çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların güçlendirilmesine yöneliktir. Bu hedef altında İDDG’ler ile işbirliği yapılması öngörülen iki faaliyet tanımlanmıştır: Birincisi, İMEP kapsamında aile, işyeri ve toplum temelinde yapılacak erişim çalışmalarıdır. İşyeri tabanlı erişim çalışmaları, oluşturulacak Çırak Tarama, Eşleştirme ve İzleme Ekiplerince (ÇTEİ) yapılmaktadır. İMEP Erişim Stratejisi ve Kılavuzunda bu ekiplerin çalışmalarının odalar ve bilhassa odalar bünyesinde kurulu olan İDDG’lerce desteklenmesi öngörülmektedir. İkincisi, İMEP kapsamında çıraklık eğitiminin işyerleri nezdinde özendirilmesi ve çırak öğrenci yetiştiren işyerlerinin desteklenmesidir. Bu amaçla çıraklık eğitiminin yapıldığı iş yeri eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla işyerlerine yönelik bir destek paketi öngörülmektedir. Seçilen öncelikli meslek alanlarına ve geliştirilecek ilgili eğitim programlarına uygun olarak iyileştirilecek iş yerlerinin (pratik eğitim ortamlarının) belirlenmesinde İDDG’lerin katkısı alınacaktır.”

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu